[R] Hickman models with two binary dependent variables in R

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Aug 26 16:11:47 CEST 2016


Hi

See in line

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Faradj
> Koliev
> Sent: Thursday, August 25, 2016 12:32 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Hickman models with two binary dependent variables in R
>
> Hi everyone,
>
> How do I run Heckman models in R with two binary dependent variables?
>
> sampleSelection package in R works with standard heckman models ( binary
> DV for the selection equation and continuous DV for the outcome equation).
> In my case dependent variables are both binary (actually ordered but I didn’t
> find anything on that)

From help page

The endogenous variable of the argument 'selection' must have exactly two levels (e.g. 'FALSE' and 'TRUE', or '0' and '1'). By default the levels are sorted in increasing order ('FALSE' is before 'TRUE', and '0' is before '1'). This also applies for the binary outcome equation. For continuous-oucome cases, the dependent variable(s) should be numeric.

seems to me that both equatio0ns can have binary values.


>
> So using sampleSelection package one could do this by running:
>
> SelectionEquation <- binaryDV1 ~ x1+x2+x3+x4
>
> OutcomeEquation <-  binaryDV2~o7+x1+x4+x5
>
> HeckmanModel <- heckit(SelectionEquation,OutcomeEquation,
> data=mydata, method="2step")
>
>
> The problem is that heckit() doesn’t work here. I think in STATA one could

What does it mean. Be more specific.

And provide some data (preferably by dput).
Or at least result of str(yourdata) to show that they are appropriate to the function.
And do not post in HTML.

Cheers
Petr

> use heckprob command for this. Anyone who knows more than me?
>
> Thanks!
>
>
>
>
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list