[R] Importint stata file and using value labels

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Aug 26 09:11:11 CEST 2016


Hi

You can use

as.numeric(sex)

to get numeric values for factor variable. This is sometimes handy for plotting.

However if you throw away labels how do you know what naumber belongs to which factor level?

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Juan
> Ceccarelli Arias
> Sent: Thursday, August 25, 2016 9:15 PM
> To: ruipbarradas at sapo.pt
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] Importint stata file and using value labels
>
> Mmm...The other option working with R for importing the dta file but
> obtaining the values and deleting or ignoring the value labels.
> I think some time ago i did that, but now i can't remember it.
>
>
> On Thu, Aug 25, 2016 at 4:11 PM, <ruipbarradas at sapo.pt> wrote:
>
> > So you should do
> >
> > table(region[sex=="Hombre"],type[sex=="Hombre"]
> >
> > Rui Barradas
> >
> >
> > Citando Juan Ceccarelli Arias <jfca283 at gmail.com>:
> >
> > str(sex)
> >>>
> >> Factor w/ 2 levels "Hombre","Mujer": 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 ...
> >>  On Thu, Aug 25, 2016 at 1:42 PM, <ruipbarradas at sapo.pt> wrote:
> >>
> >>> _Maybe sex is a factor and Man its label. Factors are coded
> >>> internally as integers, to see it use
> >>>
> >>> str(sex)
> >>>
> >>> Rui Barradas
> >>> _
> >>>
> >>> _Citando Juan Ceccarelli Arias <jfca283 at gmail.com>:_
> >>>
> >>> _Nop. I didn't work. But using the following it does work.
> >>>> table(region[sex=="Men"],type[sex=="Men"])_
> >>>> _When i use the dta file with stata i declare the condition with
> >>>> sex==1 and not sex=="Man"._ _ _ _On Thu, Aug 25, 2016 at 12:39 PM,
> >>>> <ruipbarradas at sapo.pt> wrote: _
> >>>>
> >>>>> __Hello,
> >>>>>
> >>>>> Try instead
> >>>>>
> >>>>> table(region[sex==1],type[sex=_=1])
> >>>>>
> >>>>> To test for equality use == not =.
> >>>>>
> >>>>> Hope this helps,
> >>>>>
> >>>>> Rui Barradas
> >>>>> _
> >>>>>
> >>>>> __Citando Juan Ceccarelli Arias <jfca283 at gmail.com>:__
> >>>>>
> >>>>> _ _
> >>>>>> __Hi
> >>>>>> Im a bit lost.
> >>>>>> Ive imported a stata13 file. When i try to make a simple
> >>>>>> table(region[sex=1],type[sex=_1]) i get something as
> >>>>>>      type1 type2
> >>>>>> region1 0 0
> >>>>>> region2 0 0
> >>>>>> region3 0 0
> >>>>>>
> >>>>>> I don't know how to operate with the value labels.
> >>>>>> Sex is defined as 1 as "Man" and 2 as "Female".
> >>>>>> And region1 is 1, region2 is 2 and so on.
> >>>>>> So, how can i make reference to the value and not the value
> >>>>>> labels when i write down some condition or statement ?
> >>>>>> I know is simple, but using the help for readstata13 didn't
> >>>>>> clarify it to me.
> >>>>>> Thanks for your help and time.
> >>>>>> _
> >>>>>>
> >>>>>> __    [[alternative HTML version deleted]]
> >>>>>>
> >>>>>> _______________________________________________
> >>>>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> >>>>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >>>>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posti
> >>>>>> ng-guide.htmland provide commented, minimal, self-contained,
> >>>>>> reproducible code. _ _ _ _ _
> >>>>>>
> >>>>>
> >>>>> __ __
> >>>>>
> >>>>
> >>>> _ _
> >>>> _ _
> >>>>
> >>>
> >>> _ _
> >>>
> >>
> >
> >
> >
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list