[R] file.create issue

William Dunlap wdunlap at tibco.com
Sat Aug 20 02:14:15 CEST 2016


The list of illegal file names on Windows 7 includes "aux", "prn",
"lpt[1-9]", "com[1-9]", and "con",
with or without a 'dot file extension' and in any directory.  I think there
used to be be other illegal ones,
like "nul", "pc$mouse" and "clock".

Bill Dunlap
TIBCO Software
wdunlap tibco.com

On Fri, Aug 19, 2016 at 6:47 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Thank you , John.
>
> As I wanted to use com as abbreviated value for comments it gave me hard
> time, especially when the name was not only com1 but "com1.txt".
>
> Best regards
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: Fox, John [mailto:jfox at mcmaster.ca]
> > Sent: Friday, August 19, 2016 3:15 PM
> > To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> > Cc: r-help at r-project.org
> > Subject: RE: file.create issue
> >
> > Dear Petr,
> >
> > This is a Windows OS issue, not peculiar to R. There are some reserved
> > names that can't be used for files, including COM1 (the first serial
> port).
> > Other examples include LPT1 and AUX. Because file names in windows are
> > case-insensitive "com1.txt" also causes problems.
> >
> > I hope this helps,
> >  John
> >
> > -----------------------------
> > John Fox, Professor
> > McMaster University
> > Hamilton, Ontario
> > Canada L8S 4M4
> > Web: socserv.mcmaster.ca/jfox
> >
> >
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of PIKAL
> > > Petr
> > > Sent: August 19, 2016 9:00 AM
> > > To: r-help at r-project.org
> > > Subject: [R] file.create issue
> > >
> > > Hi
> > >
> > > Can anybody explain why one character makes such a difference?
> > >
> > > > file.create("com1.txt")
> > > [1] FALSE
> > > Warning message:
> > > In file.create("com1.txt") :
> > >   cannot create file 'com1.txt', reason 'No such file or directory'
> > > > file.create("con1.txt")
> > > [1] TRUE
> > > >
> > >
> > > It took me quite effort to find out that "com1.txt" is not valid for
> naming a
> > file.
> > >
> > > BTW I am on Windows, if it matters.
> > >
> > > Best regards
> > > Petr
> > >
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list