[R] Need help with use of ROCK algorithm in R for binary data

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Aug 16 08:42:19 CEST 2016


Hi

see in line

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Matej
> Zuzčák
> Sent: Monday, August 15, 2016 11:23 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Need help with use of ROCK algorithm in R for binary data
>
> Dear list members,
>
> I have one appeal for you.
>
> I need use ROCK (RockCluster) algorithm for binary data in R. My binary data
> looks this:
>
> |objects cat1 cat2 cat3 cat4 ...A TRUE FALSE FALSE FALSE B TRUE FALSE
> TRUE FALSE C TRUE FALSE FALSE FALSE D FALSE TRUE TRUE TRUE E TRUE TRUE
> TRUE TRUE F TRUE FALSE TRUE FALSE|

Better to show your data with dput command. Just copy the output of

dput(header(db, 20))

to your mail.
>
> Now I need clasify these objects A-F to clusters. I apply this procedure
> https://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Clustering/Ro
> ckCluster#Dataset
> But I have several problems.
>
> 1. I import data from CSV file. |db <- read.csv(file="file.csv",
>   header=TRUE, sep="|")| Fields are 1 (TRUE) and 0 (FALSE).

Hm. Why do you use csv if you set the separator to "|". I would use read.table.

> 2. I convert this data: |x <- as.dummy(db[-1]|). After this step all
>   columns in x are duplicated with 1 and 0. Why? It is correct please?

Hm. Strange. In help page the result is TRUE/FALSE coding. Again posting real data would help us to understand your problem.

x <- as.integer(sample(3,10,rep=TRUE))
> x
 [1] 1 1 1 3 1 3 1 3 2 2
> as.dummy(x)
    [,1] [,2] [,3]
 [1,] TRUE FALSE FALSE
 [2,] TRUE FALSE FALSE
 [3,] TRUE FALSE FALSE
 [4,] FALSE FALSE TRUE
 [5,] TRUE FALSE FALSE
 [6,] FALSE FALSE TRUE
 [7,] TRUE FALSE FALSE
 [8,] FALSE FALSE TRUE
 [9,] FALSE TRUE FALSE
[10,] FALSE TRUE FALSE
attr(,"levels")
[1] "1" "2" "3"

As I understand from help page, each columns is repeated the levels(column) times and each column in result has coding T/F based on that particular factor level.

> 3. |rc <- rockCluster(x, n=4, debug=TRUE)| 4. |rf <- fitted(rc)| Why |fitted|
> and when rather use |predict(rc, x)|?
> 5. |table(db$objects, rf$cl)| After I get this output:
>
> |  1  NA
> A  1  0
> B  1  0
> C  1  0
> D  0  1
> E  0  1
> F  0  1
> |
>
> What way I can read this output? What objects are in clusters with other?
> What objects are the most similar please?

There are only 2 clusters with levels 1 and NA. ABC belongs to cluster 1, DEF belongs to cluster NA. An what is the most weird, you have only 6 values in your db data ???

So again presenting your data either by dput or str is vital for evaluating your problem.

And BTW do not post in HTML, your messages are more or less scrambled.

Cheers
Petr


>
> Many thanks for your help.
>
> --
> Best Regards
> Matej Zuzcak
>
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.More information about the R-help mailing list