[R] add segments from other data ggplot

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Aug 15 15:01:31 CEST 2016


Thanks Ron.

Your explanation is clear, at least to me. I did not use the approach of start with plain ggplot call following some geom calls before.

However I must say I finally turned back to standard graphics which seems to me easier in this case and I can easily add other values without many problems. But I keep your solution for future.

Thanks again

Petr

> -----Original Message-----
> From: Crump, Ron [mailto:R.E.Crump at warwick.ac.uk]
> Sent: Monday, August 15, 2016 12:57 PM
> To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] add segments from other data ggplot
>
> Dear Petr,
>
> In your code:
>
> p<-ggplot(ram.ag, aes(Raman, XRD, colour=mereni))
> p+geom_point(size=5)+geom_segment(data=dat, aes(x=Ramanpuv,
> y=XRDpuv,xend=Ramannov,
> yend=XRDnov), arrow = arrow(length = unit(1,"cm")))
>
> you have set mereni to control the colour aesthetic in the call to ggplot.
> This will be used in all subsequent calls to geoms, unless you make a local call
> to aes to override it. So both ram.ag and dat would require mereni columns
> for this to work.
>
> In the second piece of code you use a call to aes to override colour in the call
> to geom_segment, which gets you past the error, but do not set it to a
> variable in dat. You shouldn't set an aesthetic to a constant ("black"), use
> colour="black" outside of the aes() if you want it set (although it is redundant
> in this case, black being the default).
>
> If you are using multiple data sources it is probably safer to refer to them and
> set the appropriate aesthetics where they are used, e.g.
>
> p <-
> ggplot()+geom_point(data=ram.ag,aes(x=Raman,y=XRD,colour=mereni))+
> geom_segment(data=dat,aes(x=Ramanpuv,y=XRDpuv,xend=Ramannov,yen
> d=XRDnov),ar
> row=arrow(length=unit(1,"cm")))
>
>
> Hope this helps, I apologise if it isn't very clear.
>
> Regards,
> Ron.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list