[R] add segments from other data ggplot

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Aug 15 10:44:45 CEST 2016


Dear all

I want to put arrows from other data to ggplot and get strange behaviour.

The code:

p<-ggplot(ram.ag, aes(Raman, XRD, colour=mereni))
p+geom_point(size=5)+geom_segment(data=dat, aes(x=Ramanpuv, y=XRDpuv,xend=Ramannov, yend=XRDnov),
arrow = arrow(length = unit(1,"cm")))

results to following error

Error in eval(expr, envir, enclos) : object 'mereni' not found

The working code (with bad legend)

p<-ggplot(ram.ag, aes(Raman, XRD, colour=mereni))
p+geom_point(size=5)+geom_segment(data=dat, aes(x=Ramanpuv, y=XRDpuv,xend=Ramannov,
yend=XRDnov, colour="black"), arrow = arrow(length = unit(1,"cm")))

I know how to improve legend manually but I wonder why the first code results in error, why in the second code black colour is ignored but results in no error.

Data:

ram.ag <- structure(list(vzorek = c("1.5 1:00", "1.5 11:00", "1.6 19:00",
"12.5 21:00", "16.5 17:00", "17.4 19:00", "17.5 9:00", "18.5 15:00",
"18.5 17:00", "27.5 7:00", "30.4 13:00", "4.6 17:00", "8.4 5:00",
"1.5 1:00", "1.5 11:00", "1.6 19:00", "12.5 21:00", "16.5 17:00",
"17.4 19:00", "17.5 9:00", "18.5 15:00", "18.5 17:00", "27.5 7:00",
"30.4 13:00", "4.6 17:00", "8.4 5:00"), mereni = structure(c(1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L,
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("nove", "puvodni"
), class = "factor"), Raman = c(98.2333333333333, 98.5, 99.9,
97.5333333333333, 92.375, 97.9666666666667, 98.225, 95.3, 90.5,
99.6, 97.45, 92.1, 98.45, 95.1, 99.1, 99.9, 97.9, 95.7, 97.6,
94.8, 97, 93.1, 99.3, 91.5, 88.9, 99.2), XRD = c(99.4, 99.4666666666667,
99.88, 99.6666666666667, 96.025, 99.5666666666667, 99.5, 98.75,
96.3333333333333, 99.725, 98.75, 97.425, 99.55, 98.9, 98.9, 99.3,
98.9, 94.7, 98.9, 98.9, 96.2, 96.2, 98.9, 97.4, 94.7, 97.4)), .Names = c("vzorek",
"mereni", "Raman", "XRD"), row.names = c(NA, -26L), class = "data.frame")

dat <- structure(list(Ramanpuv = c(95.1, 99.1, 99.9, 97.9, 95.7, 97.6,
94.8, 97, 93.1, 99.3, 91.5, 88.9, 99.2), XRDpuv = c(98.9, 98.9,
99.3, 98.9, 94.7, 98.9, 98.9, 96.2, 96.2, 98.9, 97.4, 94.7, 97.4
), Ramannov = c(98.2333333333333, 98.5, 99.9, 97.5333333333333,
92.375, 97.9666666666667, 98.225, 95.3, 90.5, 99.6, 97.45, 92.1,
98.45), XRDnov = c(99.4, 99.4666666666667, 99.88, 99.6666666666667,
96.025, 99.5666666666667, 99.5, 98.75, 96.3333333333333, 99.725,
98.75, 97.425, 99.55)), .Names = c("Ramanpuv", "XRDpuv", "Ramannov",
"XRDnov"), row.names = 14:26, class = "data.frame")

sessionInfo()
R Under development (unstable) (2016-03-15 r70334)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 10 x64 (build 10586)

locale:
[1] LC_COLLATE=Czech_Czech Republic.1250 LC_CTYPE=Czech_Czech Republic.1250
[3] LC_MONETARY=Czech_Czech Republic.1250 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=Czech_Czech Republic.1250

attached base packages:
[1] stats   datasets utils   grDevices graphics methods  base

other attached packages:
[1] devEMF_2.0   ggplot2_2.1.0  lattice_0.20-33 fun_0.1

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] labeling_0.3   colorspace_1.2-6 scales_0.4.0   plyr_1.8.3
 [5] tools_3.3.0   gtable_0.2.0   Rcpp_0.12.4   nlme_3.1-126
 [9] grid_3.3.0    digest_0.6.9   munsell_0.4.3
>

Maybe it is version specific so I will try to check but I do not want to reinstall everything just now without a reason.

Best regards
Petr Pikal
Precheza a.s
724008364

"Kdo vždy myslí, že se učí,
bude vlasti chlouba.
Kdo si myslí, že dost umí,
začíná být trouba."
Karel Havlíček Borovský


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.More information about the R-help mailing list