[R] how to plot annual values directly

Ulrik Stervbo ulrik.stervbo at gmail.com
Wed Aug 3 21:03:11 CEST 2016


You could use dplyr:

library(plyr)
ddply(df, .variables = "year", summarise, mean.precip = mean(precip))

Hope this helps
Ulrik


On Wed, 3 Aug 2016 at 17:29 lily li <chocold12 at gmail.com> wrote:

> I meant that my dataframe has daily data, but how to plot annual mean/sum
> directly? Thanks.
>
> On Wed, Aug 3, 2016 at 4:16 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
>
> > Hi
> >
> > What do you mean to plot annual mean/sum directly? You can compute it by
> > aggregate function and add it to your plot, but I am not sure if it is
> > enough direct.
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of lily
> li
> > > Sent: Tuesday, August 2, 2016 8:10 PM
> > > To: R mailing list <r-help at r-project.org>
> > > Subject: [R] how to plot annual values directly
> > >
> > > Hi R users,
> > >
> > > I have a dataframe, with daily precipitation data, is it possible to
> > plot annual
> > > mean or annual sum values directly? Thanks for your help.
> > >
> > > df
> > > year  month  day  precip    time
> > > 2010   1     1    0.5   2010-01-01
> > > 2010   1     2    0.8   2010-01-02
> > > 2010   1     3    1.0   2010-01-03
> > > 2010   1     4    0.9   2010-01-04
> > > ...
> > >
> > > fig1 = ggplot()+ geom_path(data=df, aes(x=time, y= precip)
> > > show(fig1)
> > >
> > >    [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > > guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> > určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie
> > vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email
> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> > či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout;
> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn
> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
> tohoto
> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> > intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> > copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> > email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> > contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> > amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter
> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization
> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
> >
>
>     [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list