[R] plot many dfs in ggplot

lily li chocold12 at gmail.com
Wed Aug 3 17:39:39 CEST 2016


Thanks, but rbind/merge function only combines two dataframes each time,
how to work on multiple dataframes? Thanks again.


On Wed, Aug 3, 2016 at 4:20 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi.
>
> Hm. I would add a column indicating data frame and merge/rbind all data
> frames.
>
> Something like
>
> df1$fr <- 1
> df2$fr <- 2
>
> dfkompl <- rbind(df1, df2)
>
> ggplot(dfkompl, aes(x=time, y=varA, colour=factor(fr))
>
> Cheers
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of lily li
> > Sent: Tuesday, August 2, 2016 8:51 PM
> > To: R mailing list <r-help at r-project.org>
> > Subject: [R] plot many dfs in ggplot
> >
> > Hi all,
> >
> > I have another question. There are several dataframes, each has the same
> > columns: time, varA, varB, varC, etc. If I want to plot time ~ varA of
> each
> > dataframe, where different dataframe names use different colors. How to
> > do this in ggplot? Thanks for your help.
> >
> > Right now, I tried to use the code below, but very laborious, and needs
> colors
> > manually.
> >
> > fig1 = ggplot()+
> >   geom_path(data=df1, aes(x=time, y= varA, color= 'df1'))+
> >   geom_path(data=df2, aes(x=time, y= varA, color= 'df2'))+
> >   geom_path(data=df3, aes(x=time, y= varA, color= 'df3'))+
> >   ...
> >   scale_color_manual('', limits=c('df1', 'df2', 'df3', ...),
> values=c('blue', red',
> > 'green', ...))
> > show(fig1)
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list