[R] how to divide a data frame of half-hourly wind observations into subset of three hours

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Sep 11 13:05:42 CEST 2015


Hi

if you have full set of data, so no observation is missing, you can split your data frame values e.g. by

split(yourdata, trunc(0:nrow(yourdata))/6)

and use lapply or for cycle.

If you need to cut according to dates you can use

?cut

POSIX date.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Stefano
> Sofia
> Sent: Friday, September 11, 2015 11:47 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] how to divide a data frame of half-hourly wind
> observations into subset of three hours
>
> Dear R-users,
> from a data frame of half-hourly wind observations (direction and
> speed, three years data), I need to evaluate the first main direction
> for each period of three hours (h03, h06, h09, h12, h15, h18, h21, h24
> of each day).
>
> The command "windRose" of the package "openair" crates a data frame
> that contains the information I need.
> Can I ask you which is the most efficient way to run the windRose
> command for each subset of three hours?
>
> The initial data frame is called wind_df is like
>
> Date Direction Speed
> 2015-06-30 00:30:00 315 2.9
> 2015-06-30 01:00:00 338 3.5
> 2015-06-30 01:30:00 23 4.8
> 2015-06-30 02:00:00 338 4.1
> 2015-06-30 02:30:00 135 1.1
> 2015-06-30 03:00:00 45 2.7
> 2015-06-30 03:30:00  1.7
> 2015-06-30 04:00:00 293 1
> 2015-06-30 04:30:00 45 1.5
> 2015-06-30 05:00:00 45 2.3
> ...
>
> The command for the wind rose creation is
> output1_df <- windRose(wind_df, ws="Speed", wd="Direction",
> layout=c(1,1), ws.int=4, angle=22.5, type="default", bias.corr=TRUE,
> cols="default", grid.line=NULL, width=2, seg=NULL, auto.text=TRUE,
> breaks=c(0,0.3,1.5,3.4,5.4,7.9,10.7,13.8,17.1,20.7,24.4,28.4,32.6,40),
> offset=5, normalise=TRUE, max.freq=NULL, paddle=TRUE, key.header=NULL,
> key.footer="(km/hr)", key.position="bottom", key=TRUE, dig.lab=2,
> statistic="prop.count", pollutant=NULL, annotate=TRUE, border=NA,
> par.settings=list(fontsize=list(text=10)))
>
> and I evaluate the first main direction through
> output2_df <- output1_df$data
> output2_df$wd[output2_df$freqs == max(output2_df$freqs)])
>
>
> Thank you for your attention and your help
> Stefano Sofia
>
>
> ________________________________
>
> AVVISO IMPORTANTE: Questo messaggio di posta elettronica può contenere
> informazioni confidenziali, pertanto è destinato solo a persone
> autorizzate alla ricezione. I messaggi di posta elettronica per i
> client di Regione Marche possono contenere informazioni confidenziali e
> con privilegi legali. Se non si è il destinatario specificato, non
> leggere, copiare, inoltrare o archiviare questo messaggio. Se si è
> ricevuto questo messaggio per errore, inoltrarlo al mittente ed
> eliminarlo completamente dal sistema del proprio computer. Ai sensi
> dell’art. 6 della DGR n. 1394/2008 si segnala che, in caso di necessità
> ed urgenza, la risposta al presente messaggio di posta elettronica può
> essere visionata da persone estranee al destinatario.
> IMPORTANT NOTICE: This e-mail message is intended to be received only
> by persons entitled to receive the confidential information it may
> contain. E-mail messages to clients of Regione Marche may contain
> information that is confidential and legally privileged. Please do not
> read, copy, forward, or store this message unless you are an intended
> recipient of it. If you have received this message in error, please
> forward it to the sender and delete it completely from your computer
> system.
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list