[R] Modelling categorical variables

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Sep 8 14:25:19 CEST 2015


Hi

You probably wont get many answers because:

1 -you post in HTML (post in plain text)
2 -you provide data which are unreadable (copy output of dput(yourdata) instead)
3 -you ask statistical question which are rarely answered here (they are better suited to stackexchange list)

Regarding your models nothing prevents you to test any of them - lm, glm, ...
Or go through some available documents on CRAN like e.g.

Using R for Data Analysis and Graphics - Introduction, Examples and Commentary” by John Maindonald (PDF, data sets and scripts are available at JM's homepage).
“Practical Regression and Anova using R” by Julian Faraway (PDF, data sets and scripts are available at the book homepage).

among many others to learn how to use R for modelling.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Jessica
> Lavabre
> Sent: Tuesday, September 08, 2015 11:01 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Modelling categorical variables
>
> Hi,
>
> I am a beginner with statistics and R and have no clue on how to model
> my data. I have collected information on seed traps (ID) that includes
> the habitat type (Hab) and different measures of distances. Also I have
> applied a modularity analysis, so that the seeds traps are grouped into
> modules. My dataset is as follow:
>
>
>
> *ID  Hab Module  DistEdge  MeanDist1  MeanDist2  MeanDist3
> F48  F    A     21.768    24.941     6.033
> 27.642  F50  F    E     35.666**    60.505
> 149.927 *
> *    48.582  F52  F    B**     12.243**    103.041
> 72.908 *
> *    102.375  N02  N   B **    58.681**
> 129.59     127.344  *
> *   131.383  N17  N   B**     62.829**    72.827 **
> 76.736 *
> *    77.644 N22  N   B**     89.207**    78.719 **
> 75.005  *
> *    81.176N33  N   A**     23.288**    35.48  **
> 25.317 *
> *     36.931  N40  N   B**     36.734**    62.234 **
> 30.68  *
> *     61.885  N47  N   E **    60.443**    66.367 **
> 150.892 **    55.097  *
>
> I am looking for a way to analyze if there is any correlation between
> the Module classification and the other variables. My difficulties here
> are:
> 1 - is there a way to model my data where Module is the response
> variable (something like Module~Hab*DistEdge*MeanDist1) ? If so, which
> model should I use (I only have a bit of experience with glm) and which
> distribution?
> 2 - Is that a problem if I have different types of predictor variable
> (factor and numerical)?
>
> Any help would be greatly appreciated,
>
> -- Jessica Lavabre-Micas
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list