[R] dplyr question

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Sep 7 09:35:31 CEST 2015


Hi

Why do you post the same question without following Sarah's advice?

You can clearly see that due your HTML posting your data are terrible mess and we do not have slightest idea what you really want.

So again. Please copy to next mail result of

dput(head(df, 20))

and explain what shall be the result.

And change your mail client to post in plain text.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Ragia
> Ibrahim
> Sent: Sunday, September 06, 2015 7:41 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] dplyr question
>
> Dear group,
> I have the following data frame df
>
>  Measure_id i j id value1      1 5 1 1  2.02      1 5 2
> 1  2.03      1 5 1 2  1.54      1 5 2 2  1.55
> 1 5 1 3  0.06      1 5 2 3  0.07      1 5 1 4  0.08
> 1 5 2 4  1.09      1 5 1 5  1.010     1 5 2 5  2.0..
> ... . . ..  ...I want to add a probability column, the prob column
> depends on id grouped by for each ithe rank will be current (value /
> max value ) for the same id for specific i, it would be
> Measure_id i j id value  prob1      1 5 1 1  2.0     2/2
> 2      1 5 2 1  2.0     2/2 3      1 5 1 2  1.5
> 1.5/1.5  4      1 5 2 2  1.5     1.5/1.5 5      1 5 1
> 3  0.0     06      1 5 2 3  0.0     07      1 5
> 1 4  0.0     0/1 8      1 5 2 4  1.0     1/1 9
> 1 5 1 5  1.0     1/210     1 5 2 5  2.0     2/3..
> ... . . ..  ...
> then I want to add a rank coulmn that rank regarding probability, if
> the probability equal they took the same rank for thesame id belongs to
> the same i, otherwize lower probability took higher rank for examole if
> we have three values for i=7 and for the three values the id is 1 and
> the probability is ( .2,.4,.5) the rank should be 3,2,1
> replying highly appreciatedRagia
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list