[R] lost in plotmath expressions

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Jan 30 15:19:46 CET 2015


Hi

Thanks for the answer. Previous attempts were closer to my intention and are easier for me to understand and extend.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: Chel Hee Lee [mailto:chl948 at mail.usask.ca]
> Sent: Friday, January 30, 2015 3:10 PM
> To: PIKAL Petr; Richard M. Heiberger; S Ellison
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] lost in plotmath expressions
>
> Why don't try this?
>
>  > nams<-c("P2O5 ['%']", "D50 [mu*m]")
>  > pdf("test.pdf")
>  > for(i in 1:2)
> + plot(1,1,xlab=parse(text=(bquote(.(nams[i])))))
>  > dev.off()
>
> Is this what you are looking for?  I hope this helps.
>
> On 1/30/2015 7:54 AM, PIKAL Petr wrote:
> > Thanks
> >
> > So the key is to put expression(s) directly into pool of annotations.
> I should think about it myself, stupid me.
> > I normally use paste but your constructions are much more readable.
> >
> > thanks again.
> > Petr
> >
> >> -----Original Message-----
> >> From: Richard M. Heiberger [mailto:rmh at temple.edu]
> >> Sent: Friday, January 30, 2015 2:30 PM
> >> To: PIKAL Petr
> >> Cc: r-help at r-project.org
> >> Subject: Re: [R] lost in plotmath expressions
> >>
> >> I would do this
> >>
> >> names <- c(expression(D[50]~mu*m), expression(P[2]*O[5]*"%")) for (i
> >> in
> >> 1:2) plot(1, 1, xlab=names[i])
> >>
> >> On Fri, Jan 30, 2015 at 7:33 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> >> wrote:
> >>> Dear all
> >>>
> >>> I usually find out how I can use expressions in picture
> >>> annotationmyself :-)
> >>>
> >>> plot(1,1, xlab=expression(paste("D50 [", mu,"m]")))
> >>>
> >>> However when I want to use this programmatically I am rather lost.
> >>> Is
> >> there anybody who can shed a light on such annotation?
> >>>
> >>> nams<-c("P2O5 [%]", "D50 [mum]")
> >>>
> >>> pdf("test.pdf")
> >>> for (i in 1:2) plot(1, 1, xlab=nams[i])
> >>> dev.off()
> >>>
> >>> I want to use text with the greek letter.
> >>>
> >>> Best regards
> >>> Petr
> >>>
> >>>
> >>> ________________________________
> >>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> >> jsou určeny pouze jeho adresátům.
> >>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> >> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a
> jeho
> >> kopie vymažte ze svého systému.
> >>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni
> tento
> >> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> >>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> >> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> >>>
> >>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> >>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> >> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> >>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> >> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí
> >> nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> >>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> >> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> >>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> >> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> >> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> >> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> >> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím
> >> zastoupené známá.
> >>>
> >>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential
> and
> >> are intended only for its intended recipients.
> >>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform
> >>> its
> >> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and
> >> its copies from your system.
> >>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> >> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> >> manner.
> >>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible
> >>> damage
> >> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of
> >> the email.
> >>>
> >>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> >>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering
> >> into a contract in any time, for any reason, and without stating any
> >> reasoning.
> >>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> >> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
> >> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
> >> containing any amendment or variation.
> >>> - the sender insists on that the respective contract is concluded
> >> only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> >>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized
> to
> >> enter into any contracts on behalf of the company except for cases
> in
> >> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> >> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or
> >> the person represented by the recipient, or the existence of such
> >> authorization is known to the recipient of the person represented by
> >> the recipient.
> >>> ______________________________________________
> >>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> >>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >>> PLEASE do read the posting guide
> >>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> >>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> jsou určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky
> ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
> are intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering
> into a contract in any time, for any reason, and without stating any
> reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
> containing any amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded
> only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by
> the recipient.
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide
> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list