[R] ggplot facet and subsetting

Jeff Newmiller jdnewmil at dcn.davis.CA.us
Wed Nov 26 16:10:16 CET 2014


I am not quite sure what you want to achieve here, but you only have one factor column so shouldn't you be using facet_wrap(~stroj), perhaps with nrow or ncol parameters?
---------------------------------------------------------------------------
Jeff Newmiller            The   .....    ..... Go Live...
DCN:<jdnewmil at dcn.davis.ca.us>    Basics: ##.#.    ##.#. Live Go...
                   Live:  OO#.. Dead: OO#.. Playing
Research Engineer (Solar/Batteries      O.O#.    #.O#. with
/Software/Embedded Controllers)        .OO#.    .OO#. rocks...1k
--------------------------------------------------------------------------- 
Sent from my phone. Please excuse my brevity.

On November 26, 2014 5:40:07 AM PST, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
>Dear all
>
>I encountered strange behaviour of ggplot with combination of facet and
>subsetting. I use for creating plots sometimes a for cycle, something
>like this
>
>for (i in n:m) { p<-ggplot(data, aes(x=x, y=data[,i], colour=f))), ...}
>
>However I found strange result with this combination
>
>This is OK but only in BW
>p<-ggplot(vec.c, aes(x=fi, y=nad1mi))
>p+geom_point(size=5)+geom_line()+facet_grid(.~ p<-ggplot(vec.c, aes(x=fi, y=nad1mi))
p+geom_point(size=5)+geom_line()+facet_grid(.~stroj) )
>
>this is OK with colour
>p<-ggplot(vec.c, aes(x=fi, y=nad1mi, colour=as.factor(cas)))
>p+geom_point(size=5)+geom_line()+facet_grid(.~stroj)
>
>Here results in facets are mismatched
>p<-ggplot(vec.c, aes(x=fi, y=vec.c[,2], colour=as.factor(cas)))
>p+geom_point(size=5)+geom_line()+facet_grid(.~stroj)
>
>and this is mismatched too
>p<-ggplot(vec.c, aes(x=fi, y=vec.c[,2]))
>p+geom_point(size=5)+geom_line()+facet_grid(.~stroj)
>
>Doeas anybody know what I am doing wrong?
>
>> dput(vec.c)
>structure(list(cas = c(1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L,
>0L, 1L, 2L, 0L, 1L, 2L, 0L, 1L, 2L, 0L, 1L, 2L, 0L, 1L, 2L, 0L,
>1L, 2L, 0L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L),
>  nad1mi = c(3, 2.7, 0.3, 0.5, 1.9, 5.3, 0.4, 3, 5.4, 0.7,
>  20.6, 16.7, 16.6, 20.7, 16.1, 15.2, 20.5, 16.4, 14.8, 24.6,
>  19.3, 15.2, 26.9, 21.3, 20.6, 22.6, 16.3, 15.7, 19.3, 16.5,
>15.5, 3.6, 3.4, 5.9, 4.6, 5.4, 4.2, 5.3, 5.6, 5.1, 5), stroj =
>structure(c(3L,
>  3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
>  1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
>  2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("mastersizer",
>  "odstredivka", "zetasizer"), class = "factor"), fi = c(341L,
>  341L, 285L, 285L, 401L, 401L, 231L, 231L, 190L, 190L, 341L,
>  341L, 341L, 285L, 285L, 285L, 401L, 401L, 401L, 231L, 231L,
>  231L, 190L, 190L, 190L, 167L, 167L, 167L, 161L, 161L, 161L,
>  341L, 341L, 285L, 285L, 401L, 401L, 231L, 231L, 190L, 190L
>)), .Names = c("cas", "nad1mi", "stroj", "fi"), class = "data.frame",
>row.names = c(1L,
>2L, 6L, 7L, 11L, 12L, 16L, 17L, 21L, 22L, 26L, 27L, 28L, 32L,
>33L, 34L, 38L, 39L, 40L, 44L, 45L, 46L, 50L, 51L, 52L, 56L, 57L,
>58L, 62L, 63L, 64L, 68L, 69L, 73L, 74L, 78L, 79L, 83L, 84L, 88L,
>89L))
>>
>
>Regards
>Petr
>
>> sessionInfo(package = NULL)
>R Under development (unstable) (2014-07-16 r66175)
>Platform: i386-w64-mingw32/i386 (32-bit)
>
>locale:
>[1] LC_COLLATE=Czech_Czech Republic.1250 LC_CTYPE=Czech_Czech
>Republic.1250
>[3] LC_MONETARY=Czech_Czech Republic.1250 LC_NUMERIC=C
>[5] LC_TIME=Czech_Czech Republic.1250
>
>attached base packages:
>[1] stats   datasets utils   grDevices graphics methods  base
>
>other attached packages:
>[1] ggplot2_1.0.0  lattice_0.20-29 fun_1.0
>
>loaded via a namespace (and not attached):
> [1] colorspace_1.2-4 digest_0.6.4   grid_3.2.0    gtable_0.1.2
> [5] labeling_0.2   MASS_7.3-33   munsell_0.4.2  plyr_1.8.1
> [9] proto_0.3-10   Rcpp_0.11.2   reshape2_1.4   scales_0.2.4
>[13] stringr_0.6.2  tools_3.2.0
>>
>
>________________________________
>Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>určeny pouze jeho adresátům.
>Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
>kopie vymažte ze svého systému.
>Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
>modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
>V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky
>ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
>adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
>předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
>známá.
>
>This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
>are intended only for its intended recipients.
>If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>copies from your system.
>If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>manner.
>The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>email.
>
>In case that this e-mail forms part of business dealings:
>- the sender reserves the right to end negotiations about entering into
>a contract in any time, for any reason, and without stating any
>reasoning.
>- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
>excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
>containing any amendment or variation.
>- the sender insists on that the respective contract is concluded only
>upon an express mutual agreement on all its aspects.
>- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
>which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
>authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
>person represented by the recipient, or the existence of such
>authorization is known to the recipient of the person represented by
>the recipient.
>______________________________________________
>R-help at r-project.org mailing list
>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>PLEASE do read the posting guide
>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.More information about the R-help mailing list