[R] Data Import to R

MacQueen, Don macqueen1 at llnl.gov
Fri Nov 14 20:11:20 CET 2014


Petr is almost certainly correct. A further suggestion:

Continue to import using stringsAsFactors = FALSE

On one of the columns that should be numeric, use as.numeric(), find the
NA's in the result of that, and then look at those rows of the data. There
will be something there that is non-numeric. By any chance, does your data
use a comma instead of a decimal point (see the "dec" argument to
read.table)?

-- 
Don MacQueen

Lawrence Livermore National Laboratory
7000 East Ave., L-627
Livermore, CA 94550
925-423-1062

On 11/13/14, 10:01 PM, "PIKAL Petr" <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

>Hi
>
>Your original numeric data probably contain something which prevents
>read.* to accept them as numeric (decimal point, white space)
>
>what is result of
>
>str(imported.data)
>
>Petr Pikal
>
>> -----Original Message-----
>> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
>> project.org] On Behalf Of Ramesh Gautam
>> Sent: Friday, November 14, 2014 1:28 AM
>> To: r-help at r-project.org
>> Subject: [R] Data Import to R
>>
>> While importing .csv files into R, all data are converted to factor-by
>> default. But, how can I preserve the original format of the data like
>> numeric to numeric, integer to integer, character to character etc
>> while importing from csv to R environment.
>>
>> I tried several ways, no thing helps. I used 'stringsAsFactor = FALSE'
>> command, it did convert all data to characters. But, I wanted to
>> preserve the numeric data to be in integer or double.
>>
>> Any idea? examples?
>
>Your original numeric data probably contain something which prevents
>read.* to accept them as numeric (decimal point, white space)
>
>What is result of str(imported.data)
>
>Example of data is up to you, we do not have them.
>
>Cheers
>Petr
>
>
>>
>> Thanks
>>
>>       [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>________________________________
>Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>určeny pouze jeho adresátům.
>Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
>kopie vymažte ze svého systému.
>Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>či zpožděním přenosu e-mailu.
>
>V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
>strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
>adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
>předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
>známá.
>
>This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>intended only for its intended recipients.
>If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>copies from your system.
>If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>manner.
>The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>email.
>
>In case that this e-mail forms part of business dealings:
>- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>amendment or variation.
>- the sender insists on that the respective contract is concluded only
>upon an express mutual agreement on all its aspects.
>- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
>which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
>authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
>person represented by the recipient, or the existence of such
>authorization is known to the recipient of the person represented by the
>recipient.
>______________________________________________
>R-help at r-project.org mailing list
>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>PLEASE do read the posting guide
>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.More information about the R-help mailing list