[R] hi

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Nov 14 13:59:34 CET 2014


It seems rather complicated. AFAIK cor gives you correlation matrix, you can check items in this matrix but I do not understand your rules.
¨
Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of Cox Lwaka
> Sent: Friday, November 14, 2014 10:20 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] hi
>
> Thanks,Following your explanation i have through bi conductor but still
> unable to figure out how to group. for the data, my data takes values
> 0,1,2 hence simulating from a multinomial distribution such as
> (rmultinom(10, size = 3, prob = c(0.1,0.2,0.8))) gives 10 variables
> from three individuals assume this variables are ordered.I am to
> develop an r algorithm that will develop groups as follows;
> i) Calculate the correlation between successive variables and
> correlation matrix for all the variables
> ii) if r(i) is the maximum correlation coefficient in the successive
> variable correlation then my first group has variables [x(i-k ),
> ...x(i),... x(i+k )]. this gives me group one of size 2k+1. note that
> variables are picked on that line and order is maintained.iii) the max
> r is removed from the list of successive correlation between variables,
> but we don't recalculate the correlation since this will destroy the
> array.
> iv)check for remaining correlation btn successive variables relative to
> the bigger correlation matrix and select other groups. these groups
> don't need to be of same size and they must not overlap.
> e.g,if for instance x1, x2,......x10  are my 10 variables. i
> calculate correlation btn successive variable. Say the max correlation
> is Cor(x4,x5) i take group one to have values (x2,x3,x4,x5),  my data
> remains,  x1,-,-,-,-,x6,x7,x8,x9,x10. Clearly x1 will form a group and
> the algorithm has to check for other groups form x6,x7,x8,x9,x10 based
> on max r and also the correlation matrix.
>
> Note that i have large number of variables. i don't need the groups to
> overlap i will have divided in to disjoint groups but maintaining the
> order.
> kindly assist me see how i can get this done, thanks
>
>   On Thursday, November 13, 2014 1:50 PM, Cox Lwaka
> <clwaka at yahoo.com> wrote:
>
>
> I have a bit of trouble here to program in r. I am anew user but i
> really enjoy working with it.I have a large number of variables in a
> matrix that are arranged sequentially on a line (chromosome). This
> order has to be maintained whatsoever. I am to develop an r algorithm
> that will develop groups as follows;i) Calculate the correlation
> between successive variables and correlation matrix for all the
> variables
> ii) if r(i) is the maximum correlation coefficient in the successive
> variable correlation then my first group has variables [x(i-k ),
> ...x(i),... x(i+k )]. this gives me group one of size 2k+1. note that
> variables are picked on that line and order is maintained.iii) we check
> for remaining correlation btn successive variables relative to the
> bigger correlation matrix and select other groups. these groups don't
> need to be of same size and they must not overlap.i will have divided
> in to disjoint groups but maintaining the order.kindly assist me see
> how i can get this done, thanks
>
>
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list