[R] extract a subset of non-contiguous elements of a matrix

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Jun 20 09:13:26 CEST 2014


Hi

You can pad some NA to the result before transforming it to required matrix but as Frede pointed out, what do you want to do with such result?

tm.1=rbind(c(1,-3,2,-4), c(1,-3,2,-4),c(1,-3,2,-4))
xx<-which(tm.1 > 0, arr.ind=TRUE)
res<-apply(xx, 1, paste0, collapse=",")
dim(res)<-c(3,2)
> res
   [,1] [,2]
[1,] "1,1" "1,3"
[2,] "2,1" "2,3"
[3,] "3,1" "3,3"

tm.1 <- matrix(c(11,22,33,-4), ncol=2)
xx<-which(tm.1 > 0, arr.ind=TRUE)
res<-apply(xx, 1, paste0, collapse=",")
res<-c(res, NA)
dim(res)<-c(2,2)
res
   [,1] [,2]
[1,] "1,1" "1,2"
[2,] "2,1" NA

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of carol white
> Sent: Thursday, June 19, 2014 3:46 PM
> To: Frede Aakmann Tøgersen; Bart Kastermans
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] extract a subset of non-contiguous elements of a
> matrix
>
> I realize that that the problem arises if there is a different number
> of negative numbers in the rows and columns of the original matrix. In
> this case, the resulting matrix won't have the same number of rows for
> all columns. The problem for ex doesn't arise for my example but for
> Bart's example
>
> > [1,] 1 1
> > [2,] 2 1
> > [3,] 1 2
>
> how to combine these elemnts? If the 2nd col contains the number of the
> resulting matrix, then, the number of rows are different and the matrix
> can't be completed.
>
>
>
> On Thursday, June 19, 2014 3:39 PM, Frede Aakmann Tøgersen
> <frtog at vestas.com> wrote:
>
>
>
>
> As Peter and Bart I really have a problem understanding you.
>
> Perhaps if you tell us what your desired result is going to used for we
> can be more helpful. You can do that using your latest example.
>
> In that example you want a matrix of sets of row and column indices.
> This will probably have to be a matrix of characters. There you go from
> a 3×4 matrix to a 3×2 matrix. What do you want in case of Barts 2×2
> matrix? A 3×1 or 1×3 matrix? And in a more general case?
>
> Best regards
>
> Frede
>
>
> Sendt fra Samsung mobil
>
> -------- Oprindelig meddelelse --------
> Fra: carol white
> Dato:19/06/2014 15.18 (GMT+01:00)
> Til: Bart Kastermans
> Cc: r-help at r-project.org
> Emne: Re: [R] extract a subset of non-contiguous elements of a matrix
>
> tm.1=rbind(c(1,-3,2,-4), c(1,-3,2,-4),c(1,-3,2,-4))
>
> > which(tm.1 > 0, arr.ind=TRUE)
>   row col
> [1,]  1  1
> [2,]  2  1
> [3,]  3  1
> [4,]  1  3
> [5,]  2  3
> [6,]  3  3
>
> so the answer should have the elements of tm.1 with the following
> indexes
>
> 1,1 1,3
> 2,1 2,3
> 3,1 3,3
>
>
>
> On Thursday, June 19, 2014 3:08 PM, Bart Kastermans
> <kasterma at kasterma.net> wrote:
>
>
>
> If you give an example of input and desired output I can think about
> this. But at this point I do not understand what you want. In the
> example I gave the positive elements do not form a submatrix in any way
> I can think of.
>
>
> On 19 Jun 2014, at 15:04, carol white <wht_crl at yahoo.com> wrote:
>
> > well it gives a vector which is useless as I want a matrix.
> >
> >
> > On Thursday, June 19, 2014 2:40 PM, Bart Kastermans
> <kasterma at kasterma.net> wrote:
> >
> >
> > > tm.1 <- matrix(c(11,22,33,-4), ncol=2)
> > > which(tm.1 > 0, arr.ind=TRUE)
> >  row col
> > [1,] 1 1
> > [2,] 2 1
> > [3,] 1 2
> > > tm.1[which(tm.1 > 0, arr.ind=TRUE)]
> > [1] 11 22 33
> >
> > This last command does what you ask I think.
> >
> > On 19 Jun 2014, at 14:12, carol white <wht_crl at yahoo.com> wrote:
> >
> > > The extracted values don't form a matrix and that's the question
> how
> > > to extract because which returns the indexes? that is, from
> > > 1,1
> > > 2,1
> > > 1,2
> > >
> > > how to retrieve values?
> > >
> > > Or if at the position 2,1, there is a negative value, how to
> > > retrieve
> > > 1,1
> > > 1,2
> > >
> > >
> > > Carol
> > >
> > >
> > > On Thursday, June 19, 2014 1:29 PM, Bart Kastermans
> <kasterma at kasterma.net> wrote:
> > >
> > >
> > > On 19 Jun 2014, at 13:19, carol white <wht_crl at yahoo.com> wrote:
> > >
> > > > Hi,
> > > > Is there a way to extract a subset of non-contiguous elements of
> a matrix elegantly and with 1 or very few scripts?
> > > >
> > > > Suppose I have a matrix of positive and negative numbers (m) and
> I
> > > > want to retrieve only the positive number. This I can do
> > > >
> > > > which(m>0, arr.ind=T) which gives the indices of positive
> elements like (37,1), (80,1), ..., (54,2) etc. How can I extract
> positive numbers without looping on the indexes provided by which to
> make a new matrix?
> > >
> > > What matrix do you want? For e.g.
> > >
> > > > tm.1 <- matrix(c(11,22,33,-4), ncol=2)
> > > > which(tm.1 > 0, arr.ind=TRUE)
> > >  row col
> > > [1,] 1 1
> > > [2,] 2 1
> > > [3,] 1 2
> > > > tm.1[which(tm.1 > 0, arr.ind=TRUE)]
> > > [1] 11 22 33
> > >
> > > The extracted values do not form a matrix.
> > >
> > > Either the above contains the answer, or I don’t understand the
> question.
> > >
> > > Best,
> > > Bart
> > >
> > >
> > > >
> > > > thanks,
> > > >
> > > > Carol
> > >
> > >
> >
> >
>     [[alternative HTML version deleted]]
>    [[alternative HTML version deleted]]


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list