[R] augPred subsets

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Jan 29 11:43:32 CET 2014


Hi

for plotting augPred objects lattice graphic is used so you can go through help pages e.g for xyplot.

Here are some hints
http://r.789695.n4.nabble.com/Display-Multiple-page-lattice-plots-td826957.html
http://r.789695.n4.nabble.com/R-lattice-layout-multiple-pages-td812862.html

you could try layout option

fm1 <- lme(Orthodont, random = ~1)
pdf("test.pdf")
print(plot(augPred(fm1, length.out = 2, level = c(0,1)), layout=c(1,1)))
dev.off()

Regards
Petr


> -----Original Message-----
> From: Vasco Cadavez [mailto:vcadavez at ipb.pt]
> Sent: Tuesday, January 28, 2014 3:29 PM
> To: PIKAL Petr; r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] augPred subsets
>
> Hello Pikal,
>
> I have 39 conditions (graphs) and I want to plot the 39 graphs
> individually!
>
> How can I do this?
>
> Cheers,
>
> Vasco
>
>
> On 28/01/14 13:47, PIKAL Petr wrote:
> > Hi
> >
> > can you be more specific? Your code gives an error without Nlme0
> data.
> >
> >> library(nlme)
> >> plot(augPred(Nlme0))
> > Error in augPred(Nlme0) : object 'Nlme0' not found
> >
> > If you want to use only some selection of panels in your plot, you
> > probably need to dig into aug.Pred code and change it or make the
> > plotting yourself by lattice
> >
> > Regards
> > Petr
> >
> >
> >> -----Original Message-----
> >> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> >> project.org] On Behalf Of Vasco Cadavez
> >> Sent: Tuesday, January 28, 2014 12:15 PM
> >> To: r-help at r-project.org
> >> Subject: [R] augPred subsets
> >>
> >> Hello,
> >>
> >> I'm using the nlme package to run non-linear mixed models!
> >> I would like to subset the plots obtained with the code:
> >>
> >> plot(augPred(Nlme0))
> >>
> >> Any help is wellcome!
> >>
> >> Cheers,
> >>
> >> Vasco
> >>
> >>
> >> --
> >> Vasco A. P. Cadavez, PhD
> >> Departamento de Ciência Animal & Centro de Investigação de Montanha
> >> (CIMO) Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança
> >> Campus de Santa Apolónia, Apartado 1172
> >> 5301-854 Bragança Portugal
> >> Telefone: (+351) 273 303 304
> >> Fax: (+351) 273 325 405
> >> e-mail: vcadavez at ipb.pt
> >>
> >> ______________________________________________
> >> R-help at r-project.org mailing list
> >> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> >> guide.html and provide commented, minimal, self-contained,
> >> reproducible code.
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> jsou určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky
> ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
> are intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering
> into a contract in any time, for any reason, and without stating any
> reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
> containing any amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded
> only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by
> the recipient.
>
> --
> Vasco A. P. Cadavez, PhD
> Departamento de Ciência Animal & Centro de Investigação de Montanha
> (CIMO) Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança
> Campus de Santa Apolónia, Apartado 1172
> 5301-854 Bragança Portugal
> Telefone: (+351) 273 303 304
> Fax: (+351) 273 325 405
> e-mail: vcadavez at ipb.pt


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list