[R] how to replace <NA> values

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Jan 21 10:45:48 CET 2014


Hi

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of kingsly
> Sent: Tuesday, January 21, 2014 7:22 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] how to replace <NA> values
>
> First of all I thank all the friends.
>
> Though I have written zero to replace NA in previous email, I will
> replace with extreme value (99999).

Why? Many R functions has ability to work smoothly with NA values but AFAIK none is able to work with 99999 values.

It is the same as if you wanted to change bicycle tyres to wooden rim. You could ride but not with the same comfort.

Regards
Petr


>
>
>
> On Tuesday, 21 January 2014 7:05 AM, jwd [via R] <ml-
> node+s789695n4683894h41 at n4.nabble.com> wrote:
>
> On Sun, 19 Jan 2014 11:39:43 -0800 (PST)
>
> kingsly <[hidden email]> wrote:
>
>
> ________________________________
> The age variable is being read in as a factor because of the "". If
> you were to replace it with NA, the type becomes numerical:
>
> Before replacement:
>
> str(Elder1)
> 'data.frame':  5 obs. of 2 variables:
> $ ID : Factor w/ 5 levels "ID1","ID2","ID3",..: 1 2 3 4 5
> $ age: Factor w/ 3 levels "","35","38": 3 2 1 NA NA
>
> Notice that the "" is treated as a factor level.
>
> After:
>
> str(Elder1)
> 'data.frame':  5 obs. of 2 variables:
> $ ID : Factor w/ 5 levels "ID1","ID2","ID3",..: 1 2 3 4 5
> $ age: num 38 35 NA NA NA
>
> SO, the question, is what do you want to do with that column? An "NA"
> value tells you honestly that the information is missing. Replacing it
> with a zero can be misleading and can bias some basic parameter
> estimates.
>
> After you know how you want to treat the data in that field, you may
> have a better idea of how to handle the missing data.
>
> JWD
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>
>
>
> ________________________________
>
> If you reply to this email, your message will be added to the
> discussion below: http://r.789695.n4.nabble.com/how-to-replace-NA-
> values-tp4683831p4683894.html
> To start a new topic under R help, email ml-
> node+s789695n789696h3 at n4.nabble.com
> To unsubscribe from R help, click here.
> NAML
>
>
>
> --
> View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/how-to-
> replace-NA-values-tp4683831p4683896.html
> Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
>    [[alternative HTML version deleted]]


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list