[R] solicit help to read in 384 plate color image

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Apr 7 10:00:00 CEST 2014


Hi

Yes I know about EBImage. It was rather too complicated for some simple tasks reading image, performing rowwise/colwise computations and summing or averaging of rows or columns which was my task (and I had some code from ancient times which used rimage :). However when I read introduction to EBImage it seems that it can do the same job (after some learning from my side :).

Thanks
Petr

> -----Original Message-----
> From: Spencer Graves [mailto:spencer.graves at structuremonitoring.com]
> Sent: Monday, April 07, 2014 9:12 AM
> To: PIKAL Petr; Waverley @ Palo Alto; r-help
> Subject: Re: [R] solicit help to read in 384 plate color image
>
>    Have you considered the Bioconductor package "EBImage"? See
> "www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/EBImage.html".
>
>
>    I found it using findFn{sos}. It seems well developed, well
> maintained AND includes a vignette that simplifies the job of learning
> how to use it.
>
>
>    Hope this helps.
>    Spencer
>
>
> On 4/6/2014 11:56 PM, PIKAL Petr wrote:
> > Hi
> >
> > There was package rimage which could read jpeg file in colours and
> manipulate with it. However it is not actively maintained and therefore
> it does not work in recent versions of R. I believe that R 2.14.0 is
> the last version able to use rimage. It was quite simple and I was
> tempted to start its maintenance but I do not use it often and so my
> interest ceased. If you wanted to try it you need to install this old
> version, install rimage. After that you can read your images in this
> old version, preprocess it with rimage and save result for use in new R
> version.
> >
> > Regards
> > Petr
> >
> > PS. If you do not find rimage in CRAN I can send you a zip file.
> >
> >
> >
> >> -----Original Message-----
> >> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> >> project.org] On Behalf Of Waverley @ Palo Alto
> >> Sent: Friday, April 04, 2014 10:28 PM
> >> To: r-help
> >> Subject: [R] solicit help to read in 384 plate color image
> >>
> >> Hi,
> >>
> >> I am doing an experiment which results different colors of different
> >> intensities in the 384 micro titer plate.
> >>
> >> I took a picture of the plate by scanning in the image as a jpeg
> file
> >> and now I want to
> >>
> >> 1. read in the image file
> >> 2. grid the content
> >> 3. need to extract the intensity and color of each well.
> >>
> >> Is there a R package I can use for that? there is a package called
> >> "gitter"
> >> which is almost satisfying my needs. However, it can only read in
> grey
> >> values and no colors.
> >>
> >> If someone has the code, please share.
> >>
> >> --
> >>
> >> Thanks.
> >>
> >> waverley
> >>
> >>    [[alternative HTML version deleted]]
> >>
> >> ______________________________________________
> >> R-help at r-project.org mailing list
> >> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> >> guide.html
> >> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> jsou určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky
> ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
> are intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering
> into a contract in any time, for any reason, and without stating any
> reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
> containing any amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded
> only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by
> the recipient.
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list