[Bioc-devel] Roxygen

Pages Gallego, M. M@P@ge@G@||ego @end|ng |rom umcutrecht@n|
Thu May 9 10:18:20 CEST 2019


Hi Tobias,

I believe that you are just missing the "
This should work:

#' @importFrom dplyr "%>%"

You might also consider using this: https://www.rdocumentation.org/packages/usethis/versions/1.5.0/topics/use_pipe

Best,
Marc

On 09/05/2019, 10:11, "Bioc-devel on behalf of web working" <bioc-devel-bounces using r-project.org on behalf of webworking using posteo.de> wrote:

  Hi together,
  
  I am struggling a bit with the roxygen function import. Do you know how 
  to add the dplyr %>% functionality to a function without importing the 
  hole dplyr package?
  
  This is my current solution:
  
  #' Return first 10 entries
  #'
  #' @param mtcars a \code{data.frame} object
  #'
  #' @import dplyr
  #' @return a \code{data.frame} with first 10 entries
  #' @export
  #'
  #' @examples
  #' fancyFunction(mtcars)
  fancyFunction <- function(mtcars){
    output <- mtcars %>% head(10)
    return(output)
  }
  
  
  This is how I would like to have it:
  
  #' Return first 10 entries
  #'
  #' @param mtcars a \code{data.frame} object
  #'
  #' @importFrom dplyr %>%
  #' @return a \code{data.frame} with first 10 entries
  #' @export
  #'
  #' @examples
  #' fancyFunction(mtcars)
  fancyFunction <- function(mtcars){
    output <- mtcars %>% head(10)
    return(output)
  }
  
  
  Do you have any idea how to deal with this problem?
  
  Best
  
  Tobias
  
  _______________________________________________
  Bioc-devel using r-project.org mailing list
  https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/bioc-devel
  


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.


More information about the Bioc-devel mailing list