Kucheryavskiy S (2020). “mdatools — R package for chemometrics.” Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 198. https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2020.103937.

Corresponding BibTeX entry:

 @Article{,
  title = {mdatools --- R package for chemometrics},
  author = {Sergey Kucheryavskiy},
  journal = {Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems},
  volume = {198},
  year = {2020},
  url = {https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2020.103937},
 }